علی شکوری راد آزاد شد

علی شکوری راد، نماینده مردم تهران در مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت دقایقی پیش با قید وثیقه آزاد شد.

وی بیستم مهرماه بدنبال انتشار مطلبی در پاسخ به ادعاهای محسنی اژه ای احضار و بازداشت شده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!