مذاکره ايران با چند کشور برای ساخت هواپيما

منوچهر منطقی، رئيس سازمان صنايع هوايی ايران از مذاکره با چند کشور برای ساخت هواپيماهای ۹۰ تا ۱۲۰ نفره خبر داد.

منوچهر منطقی گفت ايران برای ساخت چنين
هواپيماهايی با چند کشور در حال مذاکره است اما از اين کشورها نامی نبرد.
وی گفت در صورت قطعی شدن اين موضوع آن را اعلام خواهند کرد.

رئيس سازمان صنايع هوايی ايران گفت که در اين کشور هواپيماهای ۵۹ نفره
ساخته می‌شود اما چون ميزان اشغال صندلی در طول سال در هواپيماهای مختلف ۹۰
تا ۱۲۰ نفر است و اين هواپيماها بازار زيادی در سطح بين‌المللی و کشور
دارد، اقدام به ساخت اين هواپيماها کرده‌اند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!