مراجعی که به دیدار رهبری نرفتند

جرس: از دوازده مرجعی که بیشترین تعداد مقلد را در میان ایرانیان دارند، تنها نیمی با آقای خامنه ای دیدار کردند، دیدارهائی که معادل موافقت با سیاستهای پیش گرفته نیست، والا تنها به عکس یادگاری و احوالپرسی اکتفا نمی شد. هشت مرجع تقلید به ملاقات رهبر جمهوری اسلامی نرفتند. در این میان عدم ملاقات آیت الله وحید خراسانی از یک سو و حضرات آیات موسوی اردبیلی، صانعی و بیات زنجانی از سوی دیگر از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است.

دیدار پر هزینه مقام رهبری از شهر قم پس از ده روز به پایان رسید. دفتر رهبری هر شب عکس و نام علمائی که به محضر ایشان مشرف شده بودند را منتشر کرد. از فقیهان صاحب رساله که به ملاقات مقام رهبری نائل آمدند دوازده مرجع زیر قابل ذکرند:

حضرات آیات سید موسی شبیری زنجانی، شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، شیخ ناصر مکارم شیرازی، شیخ عبدالله جوادی آملی، شیخ جعفر سبحانی، شیخ حسین نوری همدانی، شیخ مسلم ملکوتی، سید محمد حسین… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!