هشدار نسبت به خطر اکتشاف نفت در پارک ملی کویر/ فاجعه نزدیک است

صدور مجوز عملیات اکتشاف نفت در بزرگترین پارک حفاظت شده ایران در حالی از سوی نماینده سازمان محیط زیست در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده که معاونت محیط طبیعی این سازمان به عنوان مرجع رسمی صدور یا عدم صدور مجوز از این اقدام به شدت انتقاد و خواستار لغو مجوز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خبر صدور مجوز اکتشاف و استخراج نفت در پارک ملی کویر از سوی محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست ایران در روز محیط بان در حالی اعلام شده که پیش از این مسئولان محیط زیست از دهه هفتاد تا قبل از این، صدور هر گونه مجوزی را انکار می کردند.

دکتر محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر با همراهی با متخصصان و کارشناسان محیط زیست بر این باور است که پارک ملی کویر مانند همه پارکهای ملی در جهان قوانین و مقرارات مشخصی دارد و درباره صدور مجوز اکتشاف نفت هر بار به من مراجعه شده با این مسئله مخالفت کرده ام.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!