این امیر و احمدی پر میخورد-هم زه تبره هم ز آخور میخورد

با شیوخ و پنتاگون بور می‌‌خوردجیب او پر از دلار و از ریالهم ‌زه تبره هم ‌زه آخور می‌‌خورد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!