حکومت اسلامی قصد اعدام فوری سکینه را دارد

خبري که به کميته های بين المللي عليه سنگسار و اعدام رسيده است حاکي از اين است که جمهوری اسلامی در صدد قتل سکینه است. از تهران مقامات حکومتی دستور اجرای حکم اعدام سکينه محمدی آشتیانی را به بخش اجرای احاکم زندان تبريز فرستاده اند و گفته میشود که دو روز دیگر قرار است او را اعدام کنند.

قبلا به اطلاع رسانده ایم که پرونده قتل همسر سکينه محمدی، از دفتر کار هوتن کيان و دادسرای شهر اسکو توسط رژیم سرقت شد تا دستکاری های لازم برای گناهکار نشان دادن سکینه انجام گیرد. سجاد و هوتن در این مورد بارها هشدار داده بودند و اکنون از یکطرف با دستگیری وکیل و پسر سکینه و ممنوع الملاقات کردن او و از طرف دیگر با با جعل پرونده، ارگان “حقوق بشر حکومت اسلامي” طي بيانيه ای اعلام کرده است که “طبق اسناد موجود٬ مجرم بودن خانم آشتيانی مسجل است”! در واقع جمهوری اسلامی کل سناریو را علیه سکینه درست کرده است.

و این همه مساله نیست. سجاد و هوتن را در طول سه ه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!