حیف از ایران

حیف از ایران که افتاده دست این حضرات.

آن از وزیر راه و ترابریشان که میگوید “بودجه عمرانی را خدا میرساتد” و اینهم از محاسبات دو دوتا چهارتای حضرت رئیس جمهورشان:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!