ادامه گردش به چپ انتخابات برزیل را بُرد!

او پس از اعلام پیروزی در انتخابات طی سخنانی اعلام کرد: سیاست اصلاحات چپ که “لولا” تاکنون رهبری آن را برعهده داشته، از این پس نیز در برزیل دنبال خواهد شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!