هدف کدام کشور است؟

امضاء و انتشار خبر توافقنامه نظامی- اتمی روز گذشته فرانسه و انگلیس، جهان را در برابر یک سئوال ناگهانی قرار داد: دو کشور عضو ناتو، برای کدام هدف، با یکدیگر توافقنامه نظامی- اتمی امضاء کردند؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!