حسن قشقاوی: چه پانصدنفر چه صدهزار نفر، به حکم قرآن اعدام می‌کنیم

حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه،  در سخن‌رانی دانشگاه فردوسی مشهد، در پاسخ یکی از دانش‌جویان که نظر وزارت امور خارجه را در خصوص پانصد اعدام سال گذشته زندان وکیل آباد پرسید گفت: «ما در یک مملکت اسلامی هستیم و به احکام قرآن عمل می‌کنیم، مگر ما از غربی‌ها می‌پرسیم که چرا حزب‌الهی نمی‌شوید؟ آن‌ها هم حق ندارند از ما بپرسند چرا به حکم قرآن عمل کرده و مجرمین را اعدام می‌کنیم. شما بگو صدهزار نفر، ما به حکم قرآن عمل کرده و مجرمین را اعدام می‌کنیم.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!