هزار و یک

هزار و یک خواب دیدم

هزار و یک قافله دیدم

هزار و یک فریاد کشیدم

هزار و یک پرده دریدم

هزار و یک ستاره چیدم

هزار و یک دروغ شنیدم

برای ثانیه ای لذت

تا دل بی طاقت

بیند آزادی حقیقت

بی شرم از شهوت

بخندد به آثار حماقت

که کشتند روح هدایت

^^^^^^^

آری لحظه میمیرد

چو شعری بی صدا

که انعکاسش را گم کرده

در هفت سوی گمراهی

و باید تمام شود

در انتهای هزار و یکمین نفس

اورنگ
Nov 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!