یادداشت های محسن امین زاده

در میان یادداشت هائی که تاکنون بصورت نامه یا مقاله و یا
خاطرات درباره دوران بازداشت و زندان کودتای 22 خرداد نوشته
شده و منتشر شده، نوشته های محسن امین زاده معاون وزارت خارجه
در دولت خاتمی بعنوان یادداشت های دوران زندان شاید از
ماندگارترین یادداشت های این دوران باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!