ریشه فساد در ج. اسلامی

هر نوع فسادی از دروغ بر می خیزد. یعنی که دروغ ریشه درخت
پرشاخه فساد است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!