وحشت بزرگ در دو صف مردم و حکومت

وحشت بزرگ از جهش قیمت ها، بسرعت در میان مردم و حاکمیت درحال
گسترش است. قیمت مایحتاج عمومی مردم ساعت به ساعت بالا می رود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!