گزارش ساواک

اشرف پهلوي سومين دختر رضاخان است. اولين دختر رضاخان «همدم السلطنه» نام
داشت و حاصل ازدواج رضاخان با زني به نام «صفيه» بود. صفيه خانم از اهالي
همدان بود كه رضاخان در اوايل انتصاب به فرماندهي آترياد قزاق همدان، وي را
صيغه نمود و پس از يك سال طلاق داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!