دو دهه رهبری ویرانگر علی خامنه‌ای

هنوز چند روز از سفر پرهیاهو علی خامنه‌ای به
قم نگذشته است که “رهبر عظیم الشان” باردیگر به دیدار مراجع قم رفت. مسافرت
علی خامنه‌ای به قم، نیاز وی به آن همه جنجال تبلیغاتی و صرف هزینه سرسام
آور و دستاورد ناچیز این سفر همه نشاندهنده بن بست یک سیاست و پایان یک
دوران است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!