رؤيای آمريکايی، کابوس ايرانی!

شکست دموکرات‌ها در انتخابات ميان‌دوره‌ای اخير ممکن است ظاهرأ به اوضاع اقتصادی اين ابرقدرت و ناتوانی دولت آقای اوباما در بهبود بخشيدن به آن و عدم پيشرفت در جبهه‌های جنگ افغانستان مربوط باشد، اما تزلزل رئيس جمهوری قدرتمندترين دموکراسی جهان در مقابل مستبدترين نظام خودکامه مذهبی هم‌عصر او در ميهن ما معياری غيرمستقيم برای مردم آمريکا بوده است تا قدرت و اراده او برای مقابله با ساير مشکلات اجتماعی و بين‌المللی را با آن بسنجند و نتيجه را در آرای‌شان به او تفهيم کنند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!