ضایع کردن فرمانده نیرو انتظامی و کنایه انداختن به مردم

 برنامه نود و پخش ويديوي درگيري تماشاچيان بازي استقلال و نفت آبادان

http://www.youtube.com/watch?v=3kk76VIcVlw&feature=player_embedded

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!