چپاول مافیائی پول بی زبان مردم

علینقی جهرمی پیشکار اقتصادی احمد جنتی، چند سال پیش که از
بوشهر به شیراز و از شیراز به تهران منتقل شد، سرانجام به جمع
“سید” ها در جمهوری اسلامی پیوست و نام خود را از علینقی به
“محمد” تبدیل کرد و شد “سید محمد جهرمی”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!