ارز

آنچه دوباره تازگی پیدا کرده راههائی است که آمریکا برای نجات خود از
این گرداب در پیش گرفته و باز، طبق معمول می خواهد آنرا به دیگران نیز
تحمیل کند. در این مورد هفته نامه خبری اشپیگل طی مقاله ای از جمله می
نویسد:

پس از بحران اقتصادی جهانی نقشه های خطرناکی مطرح شده است.
مقررات معمول در نظام بازرگانی جهان، که تاکنون مسیر و راه و رسم داد و
ستد جهانی را مشخص می کرد از چند سو در معرض خطر قرار گرفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!