.در پشت سر يه دوچرخه سوار در حال رانندگي هستيد ،قصد گردش به راست داري

 

1.در پشت سر يه دوچرخه سوار در حال رانندگي هستيد ،قصد گردش به راست داريد ، چكار

ميكنيد ؟


الف سرمون رو از شيشه مياريم بيرون ميگيم هوووو يره مگه كوري برو اونور ديگه .


ب به موازات دوچرخه سوار حركت ميكنيم و يه هو ميپيچيم جلوش تا حالش گرفته شه.


ج پشت سرش يه بوق خفن ميزنيم تا هُل شه و بخوره زمين و بعد از روش رد ميشيد طوري كه مخش بپاشه بيرون


د با ماشين ميكوبيم بهش تا بيفته زمين و بعد از رو مخش رد ميشيم .

2 .

از يه خيابان فرعي ميخواهيد وارد خيابان اصلي شويد. چرا بايد بيش از همه مواظب موتور سيكلت سوارها باشيد ؟


الف چون همينجوري سرشون رو ميندازن پايين ميان تو تقاطع .


ب چون سهميه بنزينشون كمتره و گناه دارن .


ج چون خيلي كوچيك هستند و ما ريز ميبينيمشون .


د ممكنه موتور پليس باشه ، بعد آب بيار و حوض خالي كن.

3 . در كدام محل است كه نبايد پارك كنيد ؟


الف پاركينگ طبقاتي رايگان الماس شهر .


ب پاركينگ عمومي پارك ملت .


ج دم در خونه مادر زن.


د دم در خونه مادر شوهر.

4 . خط ممتد دوگانه به چه معناست؟


الف براي تاكيد اينكه دو خط موازي هيچوقت به هم نميرسن.


ب به معني اينكه بايد اين دو خط رو بگيري همينجوري بري .


ج يعني اينكه دور زدن ممنوع ولي… يه دفعه ميتونيد دور بزنيد كه حال همه گرفته بشه .


د يعني موش تو سوراخ نميرفت وقتي ميرفت جمعه ميرفت.

5 . وقتي چراغ زرد رو ديديد بايد چه كار كنيد؟


الف اگر حتي 1 ثانيه هم مونده تا چراغ قرمز بشه گازشو بگيريد و بريد.


ب اول يواش بريد بعد كه ديديد كسي حواسش نيست بازم گازش رو بگيريد و بريد.


ج يعني چيزي ديگه به اتمام كارت سوختت نمونده..براتون متاسفم


د هيچ خطري شما رو تهديد نميكنه پس با خيال راحت گازتون رو تا ته بگيريد و بريد.

6 . اين تابلو به چه معناست ؟

الف يعني جاده خودشو لوس كرده و دو رگه اس.


ب يعني جاده مار دارد…..مار هم موش تو سولاخ نميرفت.


ج يعني همچين ترمز كنيد كه خط لاستيكاتون بيفته


د يعني هر چه قدر عشقته لايي بكش!

7 . اين تابلو به چه معناست ؟

الف يعني…اووووه …بيخيال !


ب يعني….اَ اَ اَ اَ اَ ….ايول بابا !


ج يعني….ها ا ا ا ا …..!


د يعني …..چ……ي ؟! جون من راس ميگي!

8 . اين تابلو به چه معناست ؟

الف ابومسلم سرور پرسپوليسه


ب پرسپوليس سرور ابومسلمه


ج فقط تيم ملي


د هيچ كدوم…فقط كريم باقري!

9 . به هنگام تركيدن لاستيك كدام مورد را بايد انجام بديد ؟


الف مثل زنها جيغ ميكشيد و از پنجره ميپريد بيرون….


ب خونسرديتون رو حفظ ميكنيد و بوسيله يه ستون ماشين رو متوقف ميكنيد( يعني خودتونو
ميكوبيد به ستون)


ج فرمون رو بچسبيد و ول نكنيد تا ماشين مثل بچه آدم خودش وايسته.


د چشماتون رو ميبنديد و به خدا توكل ميكنيد!

10 .

در حال نزديك شدن به خط كشي عابر پياده هستيد . عابرين منتظرند تا عبور كنند.چه مواردي را بايد انجام دهيد ؟


الف بيخيال عابر بابا….عابر كيلو چنده .بزن برو..


ب با همون سرعت يه دفعه از بغلشون رد ميشيد تا بترسند و شما حالشو ببريد.


ج اگه ديديد خيلي پرروين، ميايد پايين و بعد از چند تا ناسزا بارشون كردن ، تا جايي كه ميخورن
ميزنينشون.


د از كنارشون با سرعت رد ميشيد و بهشون ميگيد : ..{….}…!

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!