بازی بزرگ و خونین با سرنوشت یک انقلاب

 عبدالله شهبازی محقق و پزوهشگر تاریخ ایران، بخش های تازه ای
از کتاب تالیف شده اما منتشر نشده خود را در وبسایتی که دارد
منتشر کرده است. آنچه وی منتشر کرده، تکاندهنده است؛ بویژه آن
که به اسنادی مکتوب مستند است و نمی توان آن را ادعاهائی برای
جنگ روانی- امنیتی تلقی کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!