باز هم باران

 این چه زیبایی است

نهفته در بارش باران

که با هر آمدنش،

با هر تراوش دانه هایش

می چکد سروده ای بر کاغذ

از خامه ام؟

  این چه ترنّمی است

 پنهان در چک چک باران

که چون از ناودان پشتِ بام

می غلتد پایین، مسلسل وار،

می شوید ذهن را،

عرفانی می کند فضا را

و به خلسه می برد روان را؟

 این چه رازی است

تنیده در بارش باران

که خُمار می کند روح را،

که لذیذ می پَزَد سوپ سیّال ذهن را ،

که فراخ می نماید جغرافیای لذّت را

تا طلب کردن سیگار برگ،

تا شناور شدن روان

 در نغمۀ آواز بَنان؟

   این چه رمزی است

 آغشته با دانه های شبانۀ باران

چون می چکد پایین از ناودان

در پاییز سرد مِه آلود،

که می لرزاند ذهن را چون ژله،

 که می پَراند روح را در هوا،

که طلب می کند روان

چشیدن چای داغ

 در میان دودِ سنگین سیگار؟

 بهروز مهمان
نوامبر 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!