مردمان جان، آسوده باشيد ما متمدن‌ترين مردم جهان هستيم،

ما ايرانيان که امروزه با همه فلاکت و بدبياری‌های تحميلی از سوی زمام‌داران‌مان، آن‌قدر تحمل متمدنانه از خود نشان داده‌ايم که هيچ ملت متمدنی از خود نشان نمی‌دهد، مردم کداميک از کشورهای متمدن و پيشرفته را سراغ داريد که سعه صدرشان مثل ما ايرانيان باشد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!