فکر

در مغز من

 

تو فکر ثابتی

 

در تاریکی شب

 

نور اختر باطنی

 

بوسه و نوازش باد

 

بر کاکل خرمن گندمی

 

در اوج موج

 

حباب آشفته ای

 

در جنگل سبز

 

طراوت شبنمی

 

در مغز من

 

تو فکر ثابتی

 

گذشته ای آینده ای

 

از تبار  آسوده ای

 

خط آخر

 

 داستان منی

 

اورنگ

 Nov 2010

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!