بازداشت سردار مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی

محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد مهندس موسوی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی که از سرداران دفاع مقدس است و در انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز مسئول کمیته ایثارگران ستاد میرحسین موسوی بود، چهارشنبه گذشته و در پی دیدار جمعی از سرداران دفاع مقدس با موسوی، بازداشت شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!