خشونت مأموران لباس شخصی در مقابل اقامتگاه سفیر فرانسه در تهران

وزارت امور خارجۀ فرانسه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس را احضار کرد و اعتراض خود را نسبت به خشونت های “مأموران لباس شخصی” در مقابل سکونتگاه سفیر فرانسه در تهران به وی ابلاغ نمود. برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه گفته است که یکشنبه شب مأموران لباس شخصی مرتکب اعمال خشونت آمیزی در مقابل اقامتگاه سفیر فرانسه در تهران شدند و ضمن دستگیری میهمانان سفیر فرانسه رفتارهای خشونت آمیز و غیرقابل قبولی نیز علیه کارکنان سفارت فرانسه انجام دادند.
در پی این حادثه وزارت امور خارجۀ فرانسه سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس (مهدی میرابوطالبی) را احضار و خشونت های صورت گرفته علیه مهمانان سفیر فرانسه و کارکنان سفارتخانۀ این کشور در تهران را شدیداً محکوم کرد. وزارت امور خارجۀ فرانسه به سفیر جمهوری اسلامی ایران متذکر شده است که خشونت های یکشنبه شب علیه مهمانان سفیر و کارکنان سفارتخانۀ فرانسه نقض فاحش کنوانسیون وین در خصوص… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!