صدا و سیمای ج. اسلامی

رهبر و دولت می‌خواهند تلویزیون را در چارچوب
مشروعیت دادن به حكومت كودتا و جعل و تحریف خبر به آن تحمیل کنند. مردم
دربرابر این سیاست تبلیغاتی مقاومت می کنند. پرسنل و کارکنان تلویزیون
متاثر از مقاومت مردم و فشار وارد به حکومت حدی از استقلال را می خواهند
حفظ کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!