افراطیون و استعمارگران

ویدئوبلاگ جدید باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت خارجه بریتانیا، به مناسبت
روز کتاب و کتاب خوانی در ایران به مشترکات دو کشور نگاه میکنه و میگه

«امیدوار هستم شما هم در عوض درباره‌ی بریتانیا و یا از اشعار و نوشته‌های
انگلیسی بخوانید و متوجه بشوید باور روباه مکار پیر ویا دستیازی استعمارگر
حیله‌گر به گوشاگوش ایران تمام داستان نیست»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!