دو قطعه شعر

 دفترچهٔ خاطرات شب را

باد سحری ورق ورق کرد

از شرم حضورعشق در آن

پیشانی ابر هم عرق کرد

شبنم چو که راز فاش دیدش

لغزید به زیر دامن برگ

شب سرخ شد و پرندهٔ صبح

خنده ز کنایه بر شفق کرد

***

تافتون و سنگک و بربری،

دیگه نون من نیست، نون تُست

میشه ماست و خیار رو بی‌ نعناع خشک خورد

But for that,obviously

Yogurt is a must

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!