صورت اسامى افراد فاسد و سوءاستفاده‏چى

ـ رحيم ايروانى                          صاحب كفش ملى

38ـ دكتر عميد حضور                    صاحب كفش بلا ـ يك ميليارد تومان از اعتبارات بانك‏ها استفاده كرد.

39ـ اسكندر اريه                            كاشى ايرانا

40ـ رفيع اريه                               گروه توليدى ايران

41ـ احمد خيامى                          صاحب فروشگاههاى كوروش

42ـ محمود خيامى                        صاحب كارخانه ايران ناسيونال

43ـ آلفرد آليسه                            صاحب كارخانه اتومبيل ژيان

44ـ فريدون سودآور                         كارخانه بنز خاور

45ـ اسدا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!