مردم را آزاد بگذارید

چه کسی به
شما اختیار و اجازه داده اصول قانون اساسی را بدون رای مردم
تغییر بدهید؟ این امام جمعه ها که امام جمعه کنونی اصفهان که
شرفیاب شده یکی از آنهاست، بر اساس چه معیاری انتخاب شده اند؟
مردم آنها را نمی خواهند. به نماز جمعه آنها نمی روند. این
فرماندهان سپاه و انتظامی بر اساس چه معیاری درجه و فرماندهی و
دستور کشتار گرفته اند؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!