مستانه

مرا فراموش کنید

 که میروم مستانه در باران

 گذشته را به یاد آورید

 خاطره را ایمان آورید

 روح مرا شاد آورید

 تا وقتیکه پیک پر است و گوارا

 دوستان را به دور ساغر آورید

 که زمان میگذرد بی متانت

 زمین و آسمان میمانند

 با شب و نگاه تو در لحظه

 و شعر میشوند در گذر باد

 تو خدای زمان حاضری

 اگر دیروز وفردا را فراموش کنی

 در زمستان گرمای داخلی

 اگر غرور و صحنه را فراموش کنی

 و من میان دو قطره باران میچرخم

 و باد را به تمسخر میگیرم

 که آینده در کلام است

 و گذشته چند پیک شراب

 و حال را تو حاکمی

 تو که مستی و بی باک

 بیخبر ازمنطق و دین

 تو خدای مستانی

 که فراموش میشوی

 با زمان و حماسه

 حال که میروی

مستانه برو این راه

 

 

اورنگ Nov 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!