افتخار علیرضا افتخاری 2

علیرضا خان افتخاری که پس از قربان صدقه رفتن جناب رئیس جمهور محبوب القلوب مورد ابراز نفرت ایرانیان زیادی قرار گرفت و کار بجایی رسید که گفت از ایران برای همیشه خواهد رفت، که نرفت، سرانجام به قول معروف به مشروطه اش رسید، ویدیو ضمیمه.

در ضمن پر بدک نخواهد بود اگر آندوستانی که در کنسرت 6 (شش) ساعتۀ آقای علیرضا خان در کانادا بودند راجع به آن ماراتن خوانندگی بقیه را در جریان بگذارند.

http://iranian.com/main/blog/fred-150

http://iranian.com/main/blog/fred-156

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!