نیست و هست

 

 

بلبل ، د گر به برج_ حمل نیست
رقصی ز گل بر اوج_ غزل نیست

فصلی، ز روزگار_ سیه هست
وصفی ز کار_ نور_ زحل نیست

وقتی  ز بهر ا مر_ تبه هست
فرصت ،  برای فکر و عمل نیست

پرسش ز حال_ خلق غریب هست
حرفی‌ ، ز درد اهل محل نیست

کوشش برای فرد_ حبیب هست
گوشی ، بوضع کور و کچل نیست

کرنش ، بجمع_ رذل_ کذا هست
ارجی ، برای فضل_ ملل نیست

چرخش ، به سوی راه_ خطا هست
گردش بباغ و جنگل و تل نیست

طعنی ، برا ی مهر و وفا هست
لعنی از آ ن مکر و حیل  نیست

طعمی ،ز زهر_ تلخ ریا هست
کا می ، برای شهد_عسل نیست

منعی ،زبهر جشن وصفا هست
یعنی که حق_ بوس و بغل نیست

سهمی ، برای رشوه به جاهست
فهمی، زبهر کشف_ علل نیست

رزمی ، زبهر نا ن  و پنیر هست
عزمی ، برای رفع_ خلل نیست

حرصی ، برای مدرک و تیتر هست
کاری بکار اصل و بدل نیست

وعظی ، ز متن قول و مثل هست
لفظی ، ز بهر وصل_ جمل نیست

عقدی ، برای کا ر_ د ول هست
نقدی ، ز بعد_ بحث و جدل نیست

بد گویی ، از رجا ل_ بهین هست
ذمی‌ ، ز مرد ما ن_ دغل نیست

شرحی ز نا له ‌ها ی غمین هست
مد حی ، بنا م_ رستم_ یل نیست

رغبت به ر ا ه_ کوه و کتل هست
صحبت  برای  فتح_ قلل نیست

گر زند گی‌ حرا م و گنه هست
چشمی ،  بجز به پیک_ اجل نیست

فصلی ، ز روزگا ر_ سیه هست
بلبل ، د گر به برج_ حمل نیست

دکتر منوچهر سعا دت نوری

گل غنچه های پندار 

xxx

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!