و گاه شعر را تنها …

 

 

بس سحرها چه شعرها که گفتم
از سیاست , طبیعت , از فلسفه گفتم

مشکلی امّا حل نشد
ظالم هنوز ظلم می کند
از پسِ شعر بارانم , بارانی نیامد
بسی عاشق و معشوق
هنوز از هم دورند
به جای نوازش و بوسه
شعری  برای هم می فرستند

یک سحر صدایی بر من آمد:
«گاه شعر را باید نوشت
و گاه شعر را باید زیست» 

آناهید حجتی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!