پرتو شیرین

یادی از گاه گل و موسم نسرین آمد

در نظر جلوه ای از دلبر دیرین آمد

گقتم ای بخت فروخفته به شادی برخیز

که به مهمانیِ دل زهره و پروین آمد

گفت آن روز ازین مزرعه دستی شستم

که ز الحان فلک مژده گل و طین آمد

تا که از بارقۀ عشق حیاتم نو شد

آسمان پاک شد و شهپر شاهین آمد

اگرم عمر به  انظار ظواهر سر شد

چهره بگشا که کنون عشق درونبین آمد

ماه من کو به سما جلوۀ خورشیدی کرد

از کرم بود که سوی من مسکین آمد

چهری این خامه اگر در طلبش فرسودی

خامه بگذار که یک پرتو شیرین آمد

 

والطین والزیتون…

قرآن کریم

 

سی ام آبانماه 1389

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!