احمدی نژاد: “باید سن ازدواج را به 20سال برسانیم”

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سن ازدواج در کشور بالاتر از حد انتظار است، گفت: «باید سن ازدواج را برای پسران به حدود 20 سال و سن ازدواج برای دختران به حدود 16 الی 17 برسانیم.» وی همچنین عنوان کرد که من خیلی نگران هجمه فرهنگی دیگر کشورها نیستم بلکه از کم کاری خودمان در هراسم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!