رهبر از پیش از انتخابات در تدارک کودتا بود!

هنوز خبری نبود که آقا متوجه شدند می‌خواهند مسأله ابطال انتخابات را مطرح کنند اولین فردی که متوجه انقلاب رنگین و مخملی شد شخص مقام معظم رهبری بود حتی برخی از نیروهای امنیتی نیز متوجه نشدند

فرزندان حضرت آقا آنقدر محجوب هستند که برخی از رسانه‌ها مطلبی را درباره آقا مجتبی می‌زنند، اما عکس آقا مسعود را می‌زنند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!