سمت گیری های جدید ناتو

واژه هائی که هرمان  فان رومپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا بر زبان آورده
واژه های پر ضرب و زوری هستند، که اگر آنها را باور کنیم یعنی همه چیز در
معرض سقوط است. صحبت بر سر حیات اتحادیه اروپاست. او گفت: “ما با بحران
موجودیت روبروهستیم، برای تضمین بقای منطقه یورو” باید همه دست بدست هم
بدهیم.” اگر منطقه یورو نتواند به بقای خود ادامه دهد اتحادیه اروپا هم نمی
تواند به حیات خود ادامه دهد”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!