فروش پیچیده ترین وسائل جاسوسی در ایران

دستگاه دیگری وارد بازار شده که با آن می توان هر شماره تلفنی را کنترل کرد. این دستگاه با اولین تماس، به تلفن ثابت یا همراه مورد هدف وصل می شود و طولانی مدت می توان کلیه ارتباط های تلفنی هدف را پیگیری کرد. با سلطه سپاه و نیروی انتظامی بر مرزها و اسکله ها، این وسائل و تجهیزات بدون دخالت مستقیم آنها و با هدف تجارت وارد کشور نمی شد و شبکه فروش آن بوجود نمی آمد. شاید در ابتدا، به این بهانه که با پخش غیر حکومتی این وسائل، می توان مردم را بصورت مجانی و بی حقوق به جاسوس حکومت تبدیل کرد، اما اکنون و به نوشته “خبرآنلاین” این وسائل به بلای جان خود حکومتی ها تبدیل شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!