از كامپیوتر دست دوم احتراز كنید

اول از همه هر آنچه كه مربوط باشد به سابقۀ كانون و سردمدار اصلیش كه جلال آل احمد بود. این آدمی كه نثر لق و پرخاشجویش مدتها الگوی نویسندگی جوانان كم سواد بود و بی اطلاعی و بی انضباتی فكریش سر آخر به اسلام بازی و مقابله با هجمۀ فرهنگی غرب كشید و پیروان نادان را هم به دنبال خود كشاند و در نهایت مهمترین موفقیت حیات روشنفكریش رسیدن به مرحلۀ پدرخواندگی تازه كاران جویای نام بود، اگر مورد كوچكترین ایرادی قرار بگیرد ویروس بلافاصله مطلب را حذف میكند

. دوم هر نوع اشاره ای كه متوجه بشود به چپگرایی افراطی و نشت كردن ایدئولوژی ماركسیستی به ادبیات كه در ایران به صورت نوعی رئالیسم سوسیالیستی آبگوشتی خودنمایی میكرد. در این مورد هم اگر كوچكترین انتقادی در متن پیدا شود به … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!