افکار عمومی جهان علیه ایران بسیج می شود

این که در اروپا و امریکا بحران اقتصادی حاکم است، جای تردید
نیست و اتفاقا این بحران ناشی از آن برنامه های اقتصادی است که
تازه حاکمیت کودتا یادش افتاده که نسخه نجات اقتصادی جمهوری
اسلامی همین است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!