درخواست اقدام از دبیرکل سازمان ملل برای آزادی ابراهیم یزدی

به گزارش وبسایت جرس، این نامه با امضای شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، احمد صدری، محمود صدری، محسن کدیور، عطاء الله مهاجرانی و حسن یوسفی اشکوری، از فعالان سیاسی و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور، برای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، ارسال شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!