در باره کوروش شاهنشاه هخامنشی ګفته آیت الله ها

نظر آیت الله العظمی سیدصادق روحانی درباره شخصیت کوروش صدای شیعه: به دنبال طرح مطالب مختلف در مورد شخصیت کوروش پادشاه دوره هخامنشیان، یکی از مقلدین  آیت الله العظمی سید صادق روحانی طی سوالی نظر ایشان را در این مورد جویا شد که معظم له در پاسخی از شخصیت وی تمجید نمودند. متن پاسخ به این شرح می باشد:

باسمه جلت اسمائه
پادشاه بزرگوار، خدمت گذار و غیرظالمی بوده و برای مجتمع غیر از فراهم کردن راحتی در فکرش چیزی نبوده است. مرد متفکر دانشمندی بوده است که نوشته هایش در حقوق بشر همیشه مورد استفاده بوده است و بعضی از بزرگان مفسرین او را یکی از انبیاء می دانند ولی برای من هنوز ثابت نشده است شاید علت آن هم عدم تتبع من باشد.
http://www.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=5615

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!