اعتصاب کارگران شرکت دیلم استان بوشهر و بستن جاده

در پی‌ عدم پرداخت ۸ ماه دستمزدهای معوقه در شرکت جهان فارس در شهر دیلم در استان بوشهر، کارگران معترض اعتصاب کرده و دو مسیر اصلی این شهر را مسدود کردند.

گزارش منتشره در سایت “افق روشن” حاکی است یکهزار و 700 تن از کارگران شاغل در شرکت جهان فارس واقع در مناطق نفت خیز جنوب شهرستان “دیلم” در استان بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت 8 ماه دستمزدهای معوقه خود اعتصاب گسترده ای برپا کردند. کارگران اعتصابی مسیر‌های چهار راه “دیلم”، سه راه “گناوه”، چهار راه “بی‌ بی‌ حکیمه” و چهار راه “سیاه مکان” را مسدود کرده و مانع عبور و مرور تمامی خودروها در مسیرهای مذکور شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!