مشکل زهرا

بانو زهرا رهنورد کاظمی موسوی همسر میرحسین موسوی که هشت سال نخست وزیر نظام پر برکت بوده اخیراً یک نامه سرگشاده/بیانیۀ دیگر صادر کرده است. در بخشی از آن آمده:

“بر این باورم که اگر امور به طور طبیعی و در چارچوب آرمان های مشروطه و ارزش های فراموش شده آغاز انقلاب اسلامی جریان داشت این همه انحراف و ظلم و ستم اتفاق نمی افتاد و اگر هم به طور نسبی جنایت و جرم بود، باید قوه قضائیه پاسخگوی آن بود.”

از سفسطه تداخل آرمان های مشروطه با “ارزش های فراموش شده آغاز انقلاب اسلامی ” که همسر ایشان هشت سال سکاندار بخش اجرایی آن بوده که بگذریم، و همچنین از هزاران هزار ظلم و بیداد دیگر منجمله قتل عام ایرانیان در بند در دوران صدارت ایشان هم به سرعت رد شویم، این سئوال میماند که آیا بجز شرایط جاری توقع نتیجه ای دیگر از سیر تکاملی نظام پر برکت را میشد داشت؟

http://karzar.org/?p=2567

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!