نامه جبهه ملی ایران به وزیر دفاع آمریکا در باره نام تاریخی خلیج فارس

اخیرا طی بخشنامه ای که در پایگاه رسمی اینترنتی نیروی دریایی آمریکا به
ثبت رسیده است به پرسنل این نیرو دستور داده شده که در نامه ها و مراودات
خود به جای واژه تاریخی و حقیقی خلیج فارس از واژه نادرست و غیرواقعی خلیج
عربی استفاده شود.
ما به تنش و مشکلاتی که دولت جمهوری اسلامی با سیاست های ماجراجویانه و
ابلهانه خود در منطقه و جهان به وجود آورده واقف هستیم ولی به عمق روابط دو
ملت ایران و آمریکا و احترام و علاقه مردم آمریکا به تاریخ و تمدن ایران
نیز آگاهیم و پیام دوستانه و محبت آمیز پرزیدنت اوباما به ملت ایران در
بهار سال ۲۰۰۹ که در آن فرهنگ و تمدن ایران ستوده شده بود را بیاد داریم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!