جاه طلب بزرگ دیگران را متهم به جاه طلبی کرد!

پریشان گوئی عصبی او در این سخنرانی، عملا نشان داد که او طی یکسال و نیم گذشته، با هر دست و پائی که می‌زند، بیشتر در گردابی فرو می‌رود که در آن افتاده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!