خصلت هائی از حضرت علی

در پاریس وقتی از

امام

پرسیدند که «جمهوری» چیست؟ فرمود
ند
آنچه در دنیا هست؛ یعنی پایه حکومت رای و رضایت مردم است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!